incart-default-slider-image

עמותת "בקהילה – שילוב אנשים עם אוטיזם בחברה" 


פועלת לקידום זכויות ופיתוח שירותים חדשניים ואיכותיים שיאפשרו לבוגרים עם אוטיזם להשתלב באופן מיטבי בחברה וזאת באמצעות פעילות לקידום זכויות והקמת מודל חיים בקהילה המציב את האדם עם האוטיזם במרכז ומספק מענה איכותי לצרכיו ורצונותיו בדיור, בתעסוקה/למידה ובפנאי.