"photos-slider-header2"

אודות העמותה

Home  /  אודות העמותה

אודות העמותה

yellow-seperator

מי אנחנו
עמותת "בקהילה – שילוב אנשים עם אוטיזם בחברה" פועלת לקידום זכויות ופיתוח שירותים חדשניים ואיכותיים, שיאפשרו לבוגרים עם אוטיזם להשתלב באופן מיטבי בחברה וזאת באמצעות פעילות לקידום זכויות והקמת מודל חיים בקהילה המציב את האדם עם האוטיזם במרכז ומספק מענה איכותי לצרכיו ורצונותיו בדיור, בתעסוקה ובפנאי.

עמותת בקהילה הוקמה בשנת 2013 ע"י מלכי איציק, אם לבחור עם אוטיזם, הפעילה שנים רבות בקידום זכויות ופיתוח מענה מיטבי לאנשים בספקטרום האוטיסטי.

yellow-seperator

החזון

הגשמת חוק שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
 "חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולהגן על זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו….. האדם עם המוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחיו, על פי רצונו והעדפותיו"

כל זאת באמצעות מימוש חיים קהילתיים עשירים של אנשים עם אוטיזם בתוך מרקם עירוני עם קשר הדוק למשפחות, לקשרי קהילה תומכים ולרשת בטחון בסביבת המגורים.

yellow-seperator

מטרות העמותה

 • מימוש חיים בעלי משמעות לאנשים עם אוטיזם בקהילה בהתאם לרצונם ולהעדפותיהם.
 • שילוב בקהילה ושינוי עמדות לגבי יכולת ההשתתפותם של אנשים עם אוטיזם במרחב הקהילתי.
 • הקמת שירותים מותאמים ואיכותיים לדיור, פנאי ותעסוקה, שיאפשרו לאנשים עם אוטיזם לגור בקהילה תוך כדי ניהול אורח חיים איכותי ומשמעותי.

yellow-seperator

דרכי פעולה

דיור

 • פעילות הסברתית וסנגור לקידום רעיון הזכות לדיור בקהילה.
 • ניהול מערך דיור בקהילה כחלק מפרויקט "שותפים לחיים".
 • גיוס תרומות לרכישת דירות לצורך מגורי קבע .

פנאינופש בדרום

 • הפעלה משותפת עם אלו"ט והרחבת פעילות של קבוצות "חבר'ה".
 • קידום ותמיכה בקבוצות הורים בפיתוח שירותי פנאי איכותיים ברחבי הארץ.

תעסוקה לימוד והכשרה

yellow-seperator

תמיכה במשפחות למימוש זכויות

 • תמיכה במשפחות למימוש זכאות ילדיהם במשרדי הממשלה השונים.
 • תמיכה ויעוץ להתארגנויות בפיתוח מסגרות חדשניות של תעסוקה ופנאי.
 • חברות בפורומים של הקהילה האזרחית לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות.
 • הגשת עתירה לבג"צ  שתוצאתה מאפשרת לאנשים בוגרים עם אוטיזם פעילויות פנאי בכל ימות השבוע.
 • פעילות מול הביטוח הלאומי למיצוי זכויות.
 • פעילות מול משרד הרווחה לשיפור השירותים לאנשים עם אוטיזם בתפקודים הנמוכים